Powrót do listy Następny artykuł Poprzedni artykuł

Kosma Złotowski: Jednolity rynek, wolny od zbędnych barier, jest najlepszą gwarancją szybkiej odbudowy gospodarki europejskiej po kryzysie związanym z COVID-19

16 lutego 2022 r.
Udostępnij
Kosma Złotowski: Jednolity rynek, wolny od zbędnych barier, jest najlepszą gwarancją szybkiej odbudowy gospodarki europejskiej po kryzysie związanym z COVID-19

Podczas trwającej w Strasburgu sesji plenarnej Parlament Europejski znaczną większością głosów przyjął sprawozdanie autorstwa europosła PiS Kosmy Złotowskiego dotyczące zwalczania barier pozataryfowych i pozapodatkowych na jednolitym rynku. Głosowanie poprzedziła debata na ten temat.

Kosma Złotowski podkreślił, że jednolity rynek to fundament Unii Europejskiej, a zniesienie ograniczeń w przepływie towarów i usług było bez wątpienia kluczowym czynnikiem w tworzeniu dobrobytu i wzrostu gospodarczego w państwach członkowskich, które przystąpiły do Wspólnoty po 2004 roku. Jednak – zauważył sprawozdawca -  mimo ewidentnych dowodów, że wolny handel oraz swoboda świadczenia usług mają jednoznacznie pozytywny wpływ na naszą gospodarkę, nadal istnieje wiele barier pozataryfowych, które hamują potencjał przedsiębiorstw europejskich, zwłaszcza małych i średnich firm, działających w środowisku transgranicznym.

Zdaniem europosła jest to szczególnie niepokojące w sektorze usług, który w wielu branżach podlega nadmiernym regulacjom, a także odczuwa negatywne skutki braku współpracy organów administracji oraz skutecznych i szybkich narzędzi odwoławczych na poziomie europejskim. "Cały czas jesteśmy świadkami rosnącej fali protekcjonizmu w wielu państwach członkowskich, co skutkuje ograniczaniem dostępu do rynków krajowych między innymi dla firm delegujących pracowników". Złotowski uważa, że takie podejście zagraża idei wspólnego rynku, z którego w równym stopniu korzystają przedsiębiorcy i konsumenci. "To także przeszkoda dla realizacji ambitnych projektów takich jak strategia przemysłowa dla Europy czy Zielony Ład, które nie mogą się udać bez sprawnie działającego jednolitego rynku" - dodał.

Jak mówił, szczególnym przykładem jest sektor transportu drogowego, który ma znaczenie strategiczne dla sprawnego funkcjonowania europejskiej gospodarki. "Przewoźnicy, zwłaszcza z państw Europy Środkowo-Wschodniej, narażeni są na ryzyko kosztownej i zbędnej biurokracji poza krajem rejestracji, nieproporcjonalnych kar finansowych i często nieuzasadnionych działań ze strony krajowych organów kontroli" - zauważył.

Ponadto, szereg barier pozataryfowych napotyka również rozwój jednolitego rynku w dziedzinie usług cyfrowych, ograniczając jego potencjał i uniemożliwiając konsumentom dostęp do produktów i usług oferowanych w innych państwach członkowskich. "Biorąc pod uwagę postępującą transformację cyfrową gospodarki europejskiej, usuwanie barier w rozwoju handlu elektronicznego wydaje się być jednym z kluczowych wyzwań dla Komisji Europejskiej" – stwierdził polityk.

Autor sprawozdania zauważył, że niestety większość inicjatyw podjętych w celu zwalczania istniejących i najbardziej uciążliwych barier pozataryfowych, jest nieskuteczna lub napotyka silny opór polityczny w procesie legislacyjnym, czego dowodzą trwające od miesięcy próby usunięcia z Pakietu Mobilności absurdalnego i szkodliwego dla środowiska obowiązku powrotu pojazdów ciężarowych co osiem tygodni do kraju rejestracji.

Bydgoski europoseł wskazał również na zgubny wpływ pandemii na przepływ towarów i usług: "Pandemia wyraźnie pokazała, że w sytuacji kryzysowej płynny handel i swobodny przepływ usług są niezwykle wrażliwe na nieproporcjonalne działania organów krajowych oraz brak harmonizacji i współpracy między państwami członkowskimi. Zakłócenie łańcuchów dostaw na jednolitym rynku poważnie zagroziło stabilności produkcji i dystrybucji, w szczególności w sektorach o kluczowym znaczeniu dla walki z kryzysem zdrowotnym". Zdaniem Kosmy Złotowskiego jednolity rynek, wolny od zbędnych barier, jest najlepszą gwarancją szybkiej odbudowy gospodarki europejskiej po kryzysie związanym z COVID-19. Podkreślił, że dzięki efektywnemu wykorzystaniu usług cyfrowych i powszechnemu wdrożeniu narzędzi administracji elektronicznej na szczeblu europejskim i krajowym możemy wyeliminować znaczną liczbę przeszkód napotykanych przez przedsiębiorstwa działające w więcej niż jednym państwie członkowskim.